Rodzice

Problem

Przemoc seksualna wobec dzieci jest powszechnym zjawiskiem – doświadczyło jej co piąte dziecko w Europie. 80 proc. dzieci wykorzystywanych seksualnie zostało skrzywdzonych przez znaną im osobę. Dzieci wykorzystane seksualnie przez osobę dorosłą zazwyczaj nikomu o tym nie mówią.

Rozmowy na temat zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym mogą być trudne zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Rodzice nie chcą przestraszyć ani zdenerwować dzieci. Czasami uważają, że jeszcze za wcześnie na poruszanie z dzieckiem takich zagadnień. Zdarza się, że nie rozmawiają z dziećmi o zagrożeniach, ponieważ nie zdają sobie z nich sprawy. Nie wiedzą gdzie szukać informacji i wskazówek do rozmów z dziećmi, nie mają czasu na to, by uczestniczyć w warsztatach czy spotkaniach edukacyjnych.

Dlatego przygotowaliśmy kurs e-learning poświęcony zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Przybliżamy w nim rodzicom skalę oraz obraz zjawiska, uczymy rozpoznawać niepokojące zachowania, zachęcamy do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa, podpowiadamy, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

O projekcie

Projekt „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym” ma na celu stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla rodziców, edukatorów i profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz ich rodzicami w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Mimo alarmujących statystyk nagłaśnianych przez Radę Europy oraz zobowiązań wynikających z Konwencji z Lanzarote, 1 na 5 dzieci w Europie pada ofiarą wykorzystywania seksualnego. W Polsce, na Litwie i Łotwie brakuje rozwiązań systemowych oraz strategii przeciwdziałania problemowi na poziomie edukacji formalnej i nieformalnej.

Zaletą zastosowanej w projekcie metody e-learningu jest jej szeroki zasięg. Nasze kursy e-learningowe docierają do osób, dla których tradycyjne metody edukacyjne (szkolenia stacjonarne, spotkania edukacyjne) są geograficznie trudniej dostępne. Chodzi tu głównie o rodziców i profesjonalistów z małych miasteczek i wsi. Wartością dodaną całego projektu jest wskazanie grupom docelowym, jak przy pomocy TIK mogą rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności.

Kurs e-learning powstał w ramach projektu „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – innowacyjne narzędzia zwiększające wiedzę i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym” w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.

Organizatorzy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem

Więcej informacji:
strona www
facebook

Centrum Dardedze

Centrum Dardedze

Jest organizacją pozarządową, która ma na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci na Łotwie oraz zapewnienie pomocy bezpośredniej dzieciom ofiarom wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej, emocjonalnej oraz zaniedbania.
Od 16 lat organizacja prowadzi działania profilaktyczne na poziomie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowym oraz zapewnia wsparcie i pomoc w przypadkach krzywdzenia dzieci.

Więcej informacji:
strona www
facebook

Paramos Vaikams Center

Paramos Vaikams Center

Jest organizacją pozarządową powstałą w 1999 r. Głównym celem jest pomoc dzieciom krzywdzonym i prowadzenie działań edukacyjnych zapobiegających krzywdzeniu.  Centrum jest częścią interdyscyplinarnego systemu pomocy dzieciom  po przemocy w Wilnie. Ściśle współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, ochroną zdrowia oraz instytucjami edukacyjnymi. Prowadzi działania zarówno pomocy bezpośredniej, jak i edukacyjne i lobbyingowe. Realizuje projekty lokalne i międzynarodowe.

Więcej informacji:
strona www

Kontakt

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
dawniej Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

22 616 02 68
biuro@fdds.pl
www.fdds.pl

Pomoc techniczna: wsparcie-techniczne@fdds.pl

Chcesz porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci?

 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.
www.800100100.pl